Léčba arytmie

Jsme specialisty na léčbu arytmií (poruch srdečního rytmu) formou ablace pulzního pole nebo tzv. katetrové ablace. Cílem obou těchto specializovaných výkonů je trvalé odstranění arytmie.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ABLACÍ PULZNÍHO POLE A KATETROVOU ABLACÍ?

Ablace pulzního pole se podle prvních výsledků ukazuje jako rychlejší, dlouhodobě účinnější a současně bezpečná metoda při izolaci plicních žil u pacientů se záchvatovitou formou fibrilace síní. Naše Centrum, pod vedením doc. Fialy, je po Nemocnici na Homolce teprve druhé pracoviště v ČR, které pracuje s touto technologií. Díky ní dochází k zásadnímu posunu v efektivně a zkrácení ablačních výkonů u složitých forem perzistentní fibrilace síní. Podle lékařů jde svým způsobem o průlom v katetrové ablaci (cílené likvidaci vybraných buněk v určitých částech srdečního svalu). Zatímco dosavadní ablační energie jsou na jedné straně spojené s rizikem nedostatečného zásahu v hlubších vrstvách srdečního svalu (s rizikem zotavení a návratu arytmie), na druhé straně mohou poškozovat i okolní struktury, jako např. jícen nebo brániční nerv. Pulzní energie ničí cíleně pouze srdeční buňky, ale nevratný účinek je rovnoměrnější ve všech vrstvách, takže se snižuje riziko opakovaných zákroků, přičemž jiné struktury nejsou poškozovány.

ABLACE PULZNÍHO POLE

 

V čem spočívá?

Pulzní pole je potenciálně převratná metoda, která na rozdíl od termického účinku na srdeční tkáň při aplikaci radiofrekvenční energie (ale také např. laseru nebo kryotermie = mražení) poprvé působí na srdeční tkáň tak, že nevytváří teplo, ale ničí buňky jiným způsobem. Ve skutečnosti se ablační energie o vysokém napětí aplikuje ve velmi krátkém čase sdružením do řady mikro až nanosekundových pulzů, naruší integritu buněčné membrány a následně dojde k apoptóze (smrti) buněk. Účinek pulzního pole je na rozdíl od termicky účinkujících energií selektivní ke svalovým buňkám srdce, ale neničí okolní podpůrnou pojivovou tkáň, cévy, apod.

Jaké jsou hlavní výhody ablace pulzního pole?

Určitým limitem termické radiofrekvenční ablace je riziko, že část zasažených buněk srdeční tkáně může být pouze omráčená. To bohužel nelze v průběhu výkonu nijak zobrazit či odlišit. Hodnotí se pouze to, zda svalová tkáň ztratila elektrickou vodivost. Ta ale může být jen dočasná a se zotavením buněk se arytmie může vrátit. U ablace pulzního pole by mělo být riziko nedokonalého účinku na buňky nižší a efekt ablace by měl být proto trvalý. Další výhodou je ochrana srdečních cév, a okolních na srdce přiléhajících struktur, jako např. jícnu nebo bráničního nervu.  A třetí nespornou výhodou je významné zkrácení délky výkonu. Jedna klasická aplikace radiofrekvenční energie trvá asi 15-20 sekund a vytvoří lézi v průměru asi 5-6 mm. Pulzní energie aplikovaná speciálně tvarovanými katétry dokáže během krátkého okamžiku dosáhnout efektu, na který by s radiofrekvenční energií bylo potřeba půl hodiny.

KATETROVÁ ABLACE

Katetrizační ablace spočívá v kontrolovaném trvalém poškození malého objemu srdeční svaloviny, která je zodpovědná za vznik arytmie. Energie, která k tomuto kontrolovanému poškození srdečního svalu vede, se do tkáně aplikuje přes elektrodu na konci katétru (měkké hadičky).

Pro lékaře a odbornou veřejnost jsme připravili ke stažení kazuistiku, která detailně přibližuje náš postup – Katetrová ablace dlouhodobé perzistentní fibrilace síní (pdf, 2,8 MB).

Dle typu obtíží rozlišujeme:

 

katetrovou ablaci – která pomáhá zejména pacientům:

 • pro které znamená arytmie zvýšené ohrožení života a zdraví
 • kterým arytmie vadí a kterým léky nezabírají nebo je dobře nesnášejí
 • s rizikovým zaměstnáním (např. řidiči z povolání, piloti), při němž není přípustné ani malé riziko krátkodobé ztráty vědomí
 • u žen, které plánují těhotenství (v těhotenství nejsou léky ani ablace vhodné)

katetrovou ablaci fibrilace síní – která pomáhá zejména pacientům:

 • kteří mají potíže spojené s arytmií a u nichž selhala léčba léky
 • jsou ohroženi selháním čerpací funkce srdce a důsledkem fibrilace síní
 • s rizikovým zaměstnáním (např. řidiči z povolání, piloti), při němž není přípustné ani malé riziko krátkodobé ztráty vědomí
 • kteří by mohli v důsledku fibrilace síní nebo nutné (např. protisrážlivé) léčby ztratit zaměstnání

Jak léčba probíhá?

V Centru kardiovaskulární péče se vašemu srdci věnujeme nejen během samotného zákroku, ale i před ním a po něm.

Krok č. 1: Vstupní ambulantní pohovor

Ke vstupnímu ambulantnímu pohovoru zveme zejména pacienty před složitějšími výkony. Cílem konzultace je poskytnout pacientům úplné a vyvážené informace, na jejichž základě se rozhodnou, zda výkon podstoupí.

Zastáváme názor, že každý pacient má právo znát veškeré, i velmi podrobné, aspekty výkonu a své rozhodnutí má učinit sám. Vstupní pohovory před případným výkonem v našem centru často trvají hodinu i déle.


Krok č. 2: Výkon

Katetrizační ablace se provádí na katetrizačním sále. Biomedičínští inženýři zároveň na sousedním pracovišti modelují v reálném čase 3D model pacientova srdce, který operatér vidí na monitoru na sále. Využití této moderní techniky přispívá k přesnosti a bezpečnosti zákroku.

Pacient přichází k výkonu nalačno. V úvodu a průběhu výkonu dostává léky proti bolesti a na zklidnění.

Vlastní ablaci předchází diagnostická část výkonu, tzv. elektrofyziologické vyšetření, jehož cílem je určit mechanismus a zdroj konkrétní arytmie. Toto vyšetření je založené na snímání elektrických signálů přes elektrody na konci katétru přímo z nitra srdce.

Katétry se zavádějí po předchozím místním znecitlivění kůže podkoží vpichem do velkých stehenní žil v tříslech nebo vpichem do podklíčkové či krčí žíly. Odtud se cévami zasouvají až do srdce. Pohyb katétrů v cévách a srdci nebolí a pacient je většinou nijak nevnímá.

V případě katetrové ablace fibrilace síní nespoléháme – na rozdíl od většinového přístupu – na schématické a za všech okolností neměnné ablační strategie. Naopak, každý výkon jsme schopni na základě znalosti mechanismů srdečních arytmií, dlouhodobé zkušenosti i zaujetí pro věc individualizovat tak, aby byly pokud možno odstraněny všechny aktivní zdroje arytmie.

Velké rozdíly v úspěšnosti léčby jsou způsobeny právě různou úrovní chápání těchto zdrojů a mechanismů fibrilace síní a různou úrovní znalostí, dovedností a zkušeností potřebných k rozpoznání a odstranění zdrojů arytmie.

Katetrizační ablace

POČET KATÉTRŮ:
1–5

ANESTEZIE:
Zákrok probíhá zpravidla bez celkové anestezie.

DOBA VÝKONU:
Od 30 minut do maximálně 5–6 hodin dle typu arytmie. Ablace arytmií, které mají jednoduchý ložiskový zdroj, trvá obvykle asi hodinu.

ÚSPĚŠNOST:
U jednodušších arytmií je bezprostřední (technická) úspěšnost katetrové ablace, tj. nalezení zdroje arytmie, jeho ablace a ověření cílů na konci výkonu prakticky 100 %. Dlouhodobá úspěšnost jednoho ablačního výkonu běžně překračuje 95 %.

Katetrizační ablace fibrilace síní

POČET KATETRŮ:
4

Po zavedení katétrů se provádí ablace, při níž se obkrouží ústí plicních žil na zadní straní stěně levé síně, dochází tak k tzv. izolaci plicních žil.

ANESTEZIE:
Zákrok probíhá zpravidla bez celkové anestezie.

DOBA VÝKONU:
Ablace, která zahrnuje pouze izolaci plicních žil, trvá většinou 90–150 minut. Složitější typy katetrové ablace fibrilace síní trvají 4–6 hodin.

ÚSPĚŠNOST:
U fibrilace síní se úspěšnost liší podle typu fibrilace.

Po provedení ablace se ještě testuje prostřednictvím stimulace srdce, zda bylo dosaženo stanovených cílů.


Krok č. 3: Péče po výkonu

Staráme se o vás dlouhodobě, proto sledujeme vaše srdce také po zákroku a provádíme kontrolní či preventivní vyšetření. Nejsou pro nás důležité ale jenom výsledky z přístrojů: děláme vše pro to, aby zákrok zlepšil vaši kvalitu života, a tak si s vámi budeme povídat i o tom.

Hned po ukončení výkonu na sále anebo za cca 3–4 hodiny (poté, co klesne účinek heparinu) se katétry vytahují. Následně pacient leží v klidovém režimu 6–12 hodin.

V průběhu této doby kontrolujeme místa vpichu, ultrazvuk srdce a případně i ultrazvuk v místě vpichu. Po nekomplikovaných výkonech odchází pacienti domů obvykle během 1–3 dnů.

A co následuje poté?
Kontrolní ambulantní vyšetření po ablaci

Kontrolní vyšetření jsou zaměřena na zhodnocení efektu ablace a rozhodnutí o další léčbě. Obvykle se plánují s odstupem 3, 6 a 12 měsíců po ablaci a případně později v delších časových intervalech.

Pokud to klinický stav vyžaduje, provádíme ambulantní kontrolu kdykoliv.

Dlouhodobá monitorace EKG

Dlouhodobá monitorace EKG poskytuje objektivní měřítko efektu ablace. Podává také významnou informaci pro bezpečné vysazení dlouhodobé antikoagulační léčby po ablaci.

Po ablaci fibrilace síní provádíme dlouhodobé sledování srdečního rytmu s tzv. transtelefonním přenosem skutečných EKG záznamů. Pro pacienta se jedná o pohodlné způsob sledování stavu. Na této metodě spolupracujeme s Mezinárodním centrem pro telemedicínu MDT, které je významným poskytovatelem monitorace EKG v České republice i v zahraničí.

Podle okolností využíváme epizodní záznamník, který zaznamená EKG po přiložení na hrudník, nebo smyčkový záznamník, který pomocí elektrod přilepených na hrudník zaznamenává a odesílá EKG záznamy kontinuálně.

Echokardiografické vyšetření srdce

Echokardiografické (ultrazvukové) vyšetření srdce provádíme v rámci přípravy výkonu a také ke sledování morfologických a funkčních efektů ablace.

Provádíme základní i specializovaná echokardiografická vyšetření sondou přiloženou na hrudník, sondou zabudovanou v hadičce zaváděnou do jícnu nebo sondou zabudovanou na speciálním katétru zavedeným do srdce při ablaci.

Jícnová echokardiografie je zlatým standardem k vyloučení přítomnosti sraženiny v srdci před ablací. Umožňuje také přesnější hodnocení některých anatomických a funkčních parametrů srdce před výkonem a po výkonu.

Spiroergometrické vyšetření

Spiroergometrické vyšetření provádíme k hodnocení funkčního zlepšení po úspěšné ablaci. Srovnáním funkční kapacity před ablací a po ablaci lze stanovit, jak velký funkční deficit pro pacienta přítomnost arytmie znamenala.

Hodnocení kvality života

Zajímají nás nejen výsledky vyšetření, ale i to, jak se cítíte. Proto je hodnocení kvality života specifickým dotazníkem součástí hodnocení kvalitativní životní změny, kterou úspěšná ablace pacientům přináší.

Nebojte se nás obrátit a probereme vaši situaci

  Ambulance

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical Centrum
  Palachovo náměstí 799/5
  625 00 Brno

  +420 514 514 114

  Po–pá: 8:00–18:00

  Lůžkové oddělení

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical s.r.o.
  Areál nemocnice Milosrdných bratří
  Polní 3, 639 00 Brno

  +420 514 514 680

  Po–pá: 8:00–18:00

  Užitečné odkazy